This is a read only archive of pad.okfn.org. See the shutdown announcement for details.

visio_ja_arvot Lähteet
Open Knowledge- Vision and Values https://okfn.org/about/vision-and-values/
The Open Definition - Defining Open in Open Data, Open Content and Open Knowledge http://opendefinition.org/
Avoimuuden määritelmä Githubissa https://github.com/okffi/opendefinition/blob/gh-pages/od/suomi/index.markdown
Tämä dokumentti: http://okf.fi/visio_ja_arvot
Esikatselu: http://fi.okblogfarm.org/?page_id=1960&preview=true
Julkaistaan http://fi.okfn.org/visiojaarvot / http://okf.fi/visiojaarvot/ -sivulla 16.9.2014 klo 16:00

TODO
  1. Oikolue - vielä voisi pari kertaa lukaista
  2. Tiivistä - tekstiä saisi olla viidennes vähemmän
  3. Tarkenna termien käännöksiä ja nosta yhteistä pohdintaa edellyttävät facebook-keskusteluun https://www.facebook.com/groups/fi.okfn/permalink/10152783413375628/

Vision and Values
We look ahead to a future where everyone has free and open access to  key information, enabling every citizen and consumer to understand and  shape their lives, homes and the world.

Around the world, we want to see societies where everyone has access  to key information and the ability to use it to understand and shape  their lives. We want to see powerful institutions made comprehensible  and accountable. We want to see vital research information which can  help us tackle challenges such as poverty and climate change available  to all as open information.
We want to see open knowledge become a mainstream concept, as natural  and important to our everyday lives and organisations as green is  today.

Visio ja arvot
Yhdistys ennakoi tulevaisuutta, jossa kaikilla on vapaa ja esteetön pääsy olennaiseen tietoon. Avoin pääsy tietoon luo kansalaisille ja kuluttajille edellytykset ymmärtää sekä muokata elämäänsä, kotejaan ja maailmaa.

Haluamme avoimen tiedon olevan tulevaisuudessa valtasuuntaus, yhtä luonnollinen ja tärkeä jokapäiväistä elämää ja organisaatioiden toimintaa kuin vihreät arvot ovat nykyään.

Our vision
Knowledge is power.  With key information openly available, power can  be held to account, inequality challenged, and inefficiencies exposed.   With the latest research openly available, everyone has the potential  to understand our world, and the knowledge they need to tackle major  challenges such as poverty and climate change.
This key information includes how governments spend our money — both  their plans and the reality — so that they are accountable to citizens,  and the laws which govern us, the results of elections, maps and  postcode information — the plumbing of modern society.  It includes how  companies are owned and controlled so that poor governance and damaging  social and environmental practices can be uncovered. It includes data  about global challenges such as poverty and climate change, and the  findings of publicly-funded research, so we can start to understand  these, tackle them, and know if our solutions are working.
We see a world where information helps deliver a balance of power;  where we are free to make our own choices, with key information and  insights available to all.
The concept of openness is critical: meaning that information is free  for anyone, anywhere, to use for any purpose, so that everyone -  citizens, scientists, activists, entrepreneurs - has access to the  information they need.

Visiomme
Tieto on valtaa. Faktojen ollessa avoimesti käytössä, voidaan asettaa valtaapitävät vastuuseen, haastaa epätasa-arvo ja paljastaa tehottomuudet. Uusimman tutkimustiedon ollessa avoimesti saatavilla, kaikilla on mahdollisuus ymmärtää maailmaa, ja kaikilla voi olla tarvittava tieto ratkoa merkittävimpiäkin haasteita, kuten köyhyyttä tai ilmastonmuutosta.

What it means to be open
We set the standard for genuinely free and open sharing of information with the Open Definition . Although we can express this succinctly, there are more technical and  legal forms which help people use it day to day where licensing and  legal matters must be considered.
‘Open knowledge’ is any content, information or data that people are  free to use, re-use and redistribute — without any legal, technological  or social restriction. We detail exactly what openness entails in the  Open Knowledge Definition. The main principles are:
Open knowledge is what open data becomes when it’s useful, usable and used  - not just that some data is open and can be freely used, but that it  is useful – accessible, understandable, meaningful, and able to help  someone solve a real problem.

So open knowledge is empowering – it helps us effect change and improve the world.

Avoimuuden merkitys käytännössä
Jakaminen on valtaa. Avoimuus poistaa transaktiokustannuksia ja sallii kansalaiselle pääsyn kulttuuriperintöönsä. Avoimuus kiihdyttää taloudellista ja teknologista kehitystä sekä edistää kulttuurievoluutiota.

Avoimen ja vapaan tiedon vakiointi asetetaan avoimen tiedon määritelmässä.

Pääperiaatteet ovat:
    Aineiston tulee olla kokonaisuudessaan saavutettavissa ja ladattavissa julkisessa tietoverkossa.
    Tiedon on oltava uudelleenjaettavissa ilman vaikkapa käyttöehtorajoituksia. Näin mahdollistetaan aineistojen nopea hyödyntäminen ja tehokas yhdistely.
    Tiedon on oltava uudelleenkäytettävissä.
    Aineiston on oltava vapaa teknisistä rajoitteista niin, ettei yllämainittujen kohtien mukaiselle toiminnalle ole teknisiä esteitä. Esteitä ei tule asettaa myöskään henkilön työn, sijainnin, asuinpaikan tai organisaatiomallin vuoksi (kuten kaupallinen tai ei-kaupallinen organisaatio).

Avoin data ja sisältö voimaannuttaa - se mahdollistaa meidät muuttamaan ja parantamaan maailmaa.

Our values
We  are a worldwide network of people passionate about openness, and we use  advocacy, technology and training to unlock information so everyone can  benefit from open knowledge.
Open Knowledge is a cross-disciplinary endeavour and needs  people with diverse skills and experience, and so we collaborate  internally and externally to deliver the best results. A core strength  of Open Knowledge is that we can work well with both deeply technical  and deeply specialist groups and bring them together with shared  understanding for strong collaborations.

We work in the open wherever possible and practical, and  all our tools and materials are released openly. Although we strive to  be open in our work for reasons of efficiency, when being open conflicts  with our ability to get things done we may not always choose to be open  - it is more important that we have a positive impact through our work.

We try to be pragmatic in our work; not everyone will  believe equally in all parts of our vision, but the open knowledge  network is a “big tent” where participants are welcome regardless of  their specific motivations.  We are enthusiastic, collaborative and  inclusive. We are engaged, not complacent.  We are not just thinkers -  we are doers, making things happen, building, investigating, training  and learning, writing and analysing.

The Open Knowledge network is not ours. It belongs to the  people who form it.  We acknowledge this with community governance  structures and a carefully “light touch” from Open Knowledge Central in  how we support the network, respecting its diversity and expertise. The  network is a space where any and all open projects and communities are  welcome to find a home - by contrast, Open Knowledge Central may have  more specific focus to its direct activities.

Arvomme
Avoin tieto on poikkitieteellinen ponnistus, ja edellyttää ihmisiä vaihtelevilla taidoilla ja kokemuksilla. Siksi toimimme yhteistyössä sekä organisaation sisäisesti että ulospäin saavuttaaksemme parhaat tulokset. Avoimen tiedon yhdistyksen ydinvahvuus on että osaamme työskennellä sekä teknisten osaajien että akateemikoiden kanssa, yhdistäen avoimuuden toimijat.

Avoimen tiedon verkosto ei ole meidän, vaan se kuuluu ihmisille jotka sen muodostaa. Korostamme kansalaislähtöisyyttä yhteisölähtoisellä hallintomallillamme, joka Open Knowledge Central kevyellä otteella tukee, kunnioittaen monimuotoisuutta ja erikoisosaamisia. Tietoverkko on tila jossa mitkä tahansa ja kaikki avoimet projektit ja yhteisöt ovat tervetulleita löytämään kodin itselleen. 


Open knowledge
All our activities are connected to open knowledge. The Open Definition sets out what this means:
Open means freely shared for anyone, anywhere, to use for any purpose.
Whether we are convening communities, developing tools,  creating open material, or seeing it used to effect change, open  knowledge should be at the heart of what we do.
We hold firmly to the Open Definition as the defining  concept at the heart of the open movement, and will call out attempts to  weaken or misuse this definition, and strive to maintain this clear,  shared definition of open.

“Open means anyone can freely access, use, modify, and share for any purpose (subject, at most, to requirements that preserve provenance and openness).”

Avoin tieto
Kaikki tekemisemme liittyy avoimeen tietoon, dataan ja sisältöön. Avoimen tiedon määritelmä asettaa tämän:
Avoin tarkoittaa että kuka tahansa voi avoimesti käyttää, muokata ja uudelleenjakaa tietoa mihin tahansa käyttötarkoitukseen.
Riippumatta siitä kokoonnummeko yhteisöllisesti, kehitämme työkaluja, tuotamme avointa sisältöä, vai käytämmekö sitä muutoksen aikaansaamiseksi, avoin tieto on tekemisemme ytimessä. 

Respect and tolerance
Respect and tolerance are pre-conditions for all our work, and essential to working as a collaborative community.
Respect others and their capabilities and capacities.  Recognise differences as a creative force: when discussed openly and  without aggression, they allow us to find the best way forward.

Kunnioitus ja suvaitsevaisuus
Kunnioitus ja suvaitsevaisuus on edellytys kaikelle työllemme, ja ratkaisevaa yhteistyössä toimivan yhteisön toimivuudelle.
Kunnioita muita ja heidän kykyjään. Tunnista erilaisuudet luovana ja rikastuttavana voimana: avoin ja hillitty keskustelu avaa parhaan polun eteenpäin.

Collaboration not control
To achieve our vision we cannot work alone. Collaboration,  both across our teams, the network and outside it, is central to how we  operate.
Whilst we must remain mindful of our aims and values, we do  not seek to control the activities of others. Our collaborative  projects are often jointly-lead. Our Chapters and other groups in the  network can pursue open knowledge in whatever way they see fit, without  control from the Central organisation (except in that we share a vision,  and require that they adhere to these values).

Yhteistyötä, ei hallintaa
Saavuttaaksemme visiomme, emme voi työskennellä yksin. Yhteistyö, niin ryhmien välillä, verkostossa kuin sen ulkopuolella, on keskeistä toimintatavallemme.
Vaikka pidämme arvomme ja visiomme mielessämme, emme hakeudu hallitsemaan muiden tekemistä tai olemista. Yhteistyöprojektimme ovat yhdessä johdettuja. Verkoston maaorganisaatiot ja työrtyhmät voivat tavoitella avoimen tiedon ihanteita valitsemallaan tavalla.

Pragmatic not fanatic
We are strong believers in “open” but our commitment is  animated by a desire to make change, not to establish our moral  superiority.
Though we will never create closed knowledge we must  recognise that others may do, and that, for example, being most  effective may sometimes involve the use of non-open tools.

Käytännöllinen, ei kiihkoileva
Uskomme avoimuuteen, mutta sitoumustamme motivoi yhteisten asioiden kehittäminen, ei moraalisen ylivoiman hakeminen.
Vaikka emme tuota salattua tietoa, ymmärrämme että muut voivat tehdä niin, ja esimerkiksi, tehokas työskentely voi edellyttää suljettuja työkaluja.

Making & talking
We value making and talking equally and thrive on their  creative tension. Advocacy through thought leadership, evangelism and  convening ensures open material becomes available, is valued and is  effectively used by others. Direct involvement in making use of open  knowledge and making change with it (for instance, by building services  or analysing data) ensures we remain aware and engaged with real  challenges and real needs.

Tekeminen ja puhuminen
Arvostamme tekemistä ja puhumistä yhtäläisesti. Kukoistamme näiden luoman jännitteen avulla.  Edunvalvonta asiantuntijuuden, evankelisoinnin ja kokoontumisten kautta, avoimen sisällön käyttöön saamiseksi, on arvostettua. Suora osallistumien avoimen tiedon tuottamiseen ja muutoksen luomiseen avoimen tiedon avulla varmistaa tiedostavan ja konkreettisen otteen haasteisiin ja tarpeisiin. 

Change-making
We want to see change in the world and we want to make this  happen today not tomorrow. We are focused on important societal  problems, challenges and opportunities. Our approach may be indirect –  working to improve knowledge flow and use – but it is always in the  service of solving real problems and addressing real needs.

Yhteisten asioiden kehittäminen
Haluamme muutosta maailmaan, ja olemme valmiita toteuttamaan tämän tänään, ei vasta huomenna. Olemme keskittyneet sosiaalisiin ongelmiin, haasteisiin ja tilaisuuksiin. Lähestymistapamme voi olla epäsuora - työskentelemme parantaaksemme tiedon vapaata kulkua ja käyttöä - mutta aina ratkaistaksemme konkreettisia ongelmia ja konkreettisia tarpeita.