This is a read only archive of pad.okfn.org. See the shutdown announcement for details.

digitaliseringsstrategi Hvordan ser vores bud på en Digitaliseringsstrategi ud?
En ny digitaliseringsstrategi er ved at blive formuleret og færdigforhandlet mellem regeringen, KL og regionerne. Strategien vil være omdrejningspunkt for en stor del af det kommende arbejde med digitalisering i Danmark. Hvordan passer Open Knowledge's visioner om åbenhed, fri og lige adgang til information og aktivt medborgerskab ind i en kommende digitaliseringsstrategi. Hvordan kunne vi ønske os, at en dansk digitaliseringsstrategi så ud?
Lad os sammen prøve at formulere nogle visioner og konkrete forslag.
Overordnet formål
 - Hvorfor skal vi digitalisere?
 - Strategiens omdrejningspunkt forventes at være effektivisering af den offentlige sektor [skal det ikke nærmere være 'det danske samfund'?]. Det ligger der et økonomisk rationale bag, men hvordan hænger strategien sammen med andre store samfundsmålsætninger så klima, miljø, internationalisering, demokrati, aktivt medborgerskab mv.?
Vi skal ikke digitalisere bare for at digitalisere, idag er formålet med digitalisering i Danmark stort set udelukkende at opnå effektiviseringsgenvinster, men en stor digitaliseringsstrategi, der peger mange år ud i fremtiden, bør have nogle mere visionære mål.
- Hvilke  overordnede mål, så vi helst at man stræbte efter?
- Det forekommer underligt, at der anvendes en postmetafor i første bølge af digitaliseringen når borgeren har en "sagsmappe".
Social inklusion og åbenhed i administrationen skal være et mål for digitalisering på linje med effektivisering.
Se OECD's udemærkede anbefalinger til en eGovernment strategi her: http://www.oecd.org/gov/public-innovation/Recommendation-digital-government-strategies.pdf

Indsats for åben data
 - Hvordan kan vi konkret forbedre adgangen til (ikke-personfølsom) offentlige data.
 - En "bedst-på-nettet"-kampagne blandt offentlige myndigheder med priser og positiv omtale til de, der går det bedst ift open government/åben data. Kan kombineres med retningslinjer for best-practice.
 - Lokale action planer for åben data (måske lidt ala de nationale OGP-action planer)?.
 - Etablering af et åben data hotel ala Norge (http://data.norge.no/datahotellet). (i den forbindelse forekommer der efterhånden et væsentligt "link-rot" i det danske OIO-katalog).
- Frigør DMI's meteorologiske data som åbne data i forlængelse af grunddataprogrammet i ny digitaliseringsstrategi, https://twitter.com/okfnDK/status/538071020213919744

Open Access
- Der må kunne laves en business-case, der viser værdien af open access.
- Hvordan hænger digitaliseringsstrategien sammen med digitaliseringsstrategien? Vil det være ønskværdigt om det indgår i digitaliseringsstrategien? (http://ufm.dk/forskning-og-innovation/samspil-mellem-viden-og-innovation/open-science/danmarks-nationale-strategi-for-open-access.pdf).

Open Education
- Der må kunne laves en business-case, der viser værdien af open education.
- Kunne man stille krav om at uddannelsesinstitutioner skulle bidrage med en vis mængde åbent undervisningsmateriale hvert år?
- adgang til digital uddannelse for off medarbejdere indenfor service/sagsbehandling?

Open Aid
- Danmark er faldet 7 pladser tilbage på "Aid Transparency Index" en rangering af åbenheden i international nødhjælp. Sverige gør det godt, mon ikke vi kan lære noget herfra?

Aktivt medborgerskab/Citizens empowering
- Programmering på skemaet i Folkeskolen
- Hvad kan vi gøre for at få marginaliserede grupper med?

Top-down approach
Som Digitaliseringsstyrelse - har man jo det overordnede ansvar for implementeringen - men baseret på behov hos de forskellige ministerier - styrelser - og ude i regionerne og kommunerne.

Det giver en meget top-down embedsmands styring af behovet for digitalisering - og desværre har vi set - at de tiltag der er helt tæt på borgerne ikke indbefatter tilstrækkelig borgerinddragelse - og digitaliseings rækkefølge besluttes i forhold til bevillinger og besparelser.
Ønsker til digitalisering kunne være at de gevinster/besparelser der kan hentes ved digitalisering prioriteres - så der - hvor der er professionelle (personale) der skal bruge de digitale løsninger - og stå for indberetninger - gennemføres først/hurtigst - og at der tages et mere bottom-up perspektiv på de digitaliseringer der er borgernære - så der er mere tid til at borgerne kan tilpasse sig til digitaliseringern - og tid til at erfaringer kan indarbejdes løbende.

Lige nu er der ingen prioritering og digitaliserings-forandringerne kommer fra alle kanter og vi ser befolkningen gør modstand - og den manglende styring/prioritering gør det til en tabersag fordi det føles som tvang. Som al udvikling indenfor Open Source innovation viser - er det brugerinddragelsen der giver vinderløsninger.

En analyse omkring omkostninger/gevinster/besparelser ved digitalisering for virksomheder / offentlige institutioner - og omkostninger/gevinster/besparelser på borgernære områder.

De fleste digitaliseringsprojekter i DK har medført centralisering, men teknologien giver også gode muligheder for decentralisering. Hvordan?


Åben kulturarv
- Hvad kan man gøre i forhold til biblioteker, musseer, kulturinstitutioner, DR?
- Kan man stille krav om åbenhed, når staten f.eks. støtter digitalisering af Flensborg Avis?

-- motivation: sikre dansk kulturarvs plads på et i stigende grad angloficeret Internet; kulturarven skal dog ikke blot være digital, den skal også være tilgængelig og anvendelig - udenfor siloer. Ellers bliver den uaktuel for befolkningen, specielt den yngre del som i høj grad dannes af hvad de finder på nettet. Dér skal den danske kulturarv placeres og gøres åben og attraktiv.

Forslag: Sæt penge af til digitalisering af dansk kulturarv og stil krav om at offentliggørelse som åbne data. 

Styrket demokrati
- Open source version af lovmodellen evt. med almindeligt anvendeligt webinterface.
- Åbent API og direkte interface, der giver nem adgang til lovgivningsdata med tilhørende debattranskripter, så man kan tage politikere til indtægt for, hvad der er sagt inden for murene—og ikke i spindoktorsoundbytes ude i æteren. Hvornår er sidste gang, nogen har citeret en debat, der ikke var en åbningsdebat eller del af det nye forsøg på en “show-debat”?
    + (Eksempel: https://twitter.com/pessimism/status/477403456744194048 .)
    + Kan eventuelt bruges til at oprette søgbar og læsbar database i stil med Wikipedia, der kan lagres både on- og offline.

Åbne standarder
-- motivation: sikre international kombatibilitet; forudsætning for anvendelse af open source og leverandøruafhængighed 
- Standardiseret JSON og CSV. Selv et fremgangsland som UK kan ikke finde ud af valid, standardiseret CSV: http://theodi.org/blog/the-status-of-csvs-on-datagovuk.

Open source
-- motivation: sikre at danske offentlige it-systemer ikke falder i lommen på private virksomheder/udbydere, dvs. lukkes inde i dyre kommercielle benlåse
- Muliggør crowdsourcing fx mhp. oversættelse til engelsk, tyrkisk m.v.:
    + https://www.transifex.com/
    + https://www.transifex.com/live/

Open Government 
-- motivation: øget transparens, øget politisk ansvarlighed, befolkningsindragelse
Hvad kan vi helt konkret foreslå?

Internationalt
Regeringen bør arbejde for revidering af ophavsretslovgivningen i EU. Men på hvilke punkter? F.eks. mangler vi "fair use"
Danske myndigheder må ikke bidrage til andre landes efterretningsvæseners masseovervågning af danske borgere. - Bør OK-DK have en holdning til dette? Det er nok et mere end tvivlsomt emne specielt fordi masseovervågning er for løst defineret, og at det så nok bør udvides til også at omfatte egne efterretningsvæsners overvågning af egne og andre landes borgere 


Er der nogen der har nogle gode tanker vedr. et af følgende punkter, så skriv endelig:
·  Brugervenlighed og tilgængelig kommunikation med det offentlige 
Anvendelse af åbne standarder. (Det ikke er i hvertfald ikke lig med NemID og digital post, hvis dette er flagskibet så synker vi).
Digital post er "gammeldags" post digitaliseres. Måske kan vi gøre det lidt bedre. Teknologien gør det muligt at skabe nye former for interaktion mellem det offentlige og omverdenen, mere kollaborative, inkluderende former og former, hvor civilsamfundet deltager mere aktiv i prioritering og udvikling, og hvor løsninger kan differentieres for at passe til modtagers behov. Administrationen gives mulighed for umiddelbart at indsamle respons på politiker og reagere på dem.
Kommunikation er mere end envejs post/mail. Det er f.eks. også dataudveksling. Dataudveksling skal være transparent foregå under åbne standarder i åbent format (som åbne data).

·  Effektive arbejdsgange og automatiseret sagsbehandling (fx straksafgørelser) 
Personaliserede, decentraliserede, differentierede og transparente services med borger i centrum. Adgang til afgørelsesgrundlag.

·  Gode rammebetingelser for et mere digitalt Danmark (fx data og sikkerhed)
Her hører indsatsen for åbne data nok under, selvom målet med åbne data ikke er digitalisering som sådan.
Hvis en offentlig digitaliserings strategi skal være en succes, skal befolkningen have tillid til hvordan deres data opbevares sikkert - så det er nok nødvendigt - konstruktivt - at forholde os til erfaringerne af #hackersagen.

PHK har opsummeret her http://ing.dk/blog/oprop-om-hackersag-171991 - og skriver i den forbindelse - at dette emne burde være en del af den kommende valgkamp - da det berører alle borgere - da det handler om det mest grundlæggende i digitaliseringern - vores CPR nummer. Politikkerne lukker øjne og ører - og der er brug for et civilsamfund der tager sikkerheden omkring borgernes digitale oplysninger seriøst.

Og Finansministeriet kan digitalisere så meget de vil - men hvis borgerne ikke har tillid til at deres data behandles sikkert - og opbevares sikkert - så er der kun tvang - og dermed modstand.


Til orientering kan den "gamle" digitaliseringsstrategi findes her: http://www.digst.dk/DigitaliseringsstrategiNoter:
OKFN globalt netværk, arb. for åben viden - data -> viden, transperans, værdi, samarbejde.
Vi skal have målsætninger - der rækker ud over effektiviteringer
Ambitioner om nye muligheder: inddragelse, kollaboration, åbenhed, inklussion, decentralisering


En masse snake om strøm til interne processer
Vi skal tænke flere år frem...
Tænke bredere, mere visionært - hvad er det vi vil? - tek. giver mulighed for differentiering, decentralisering, nye services. Ikke bare centralisering og standardisering.
Styrk borgere i al deres forskellighed. Inddrag borgere i proces, implementering og evaluering.

Konkret:
Åben kulturarv - digitalisering, krav om åbne data licenser
Internationalt - open source samarbejder
Åbenhed i forvaltning
BI-værktøjer i den offentlige sektor. Data-drevne beslutningsprocesser?
Åbne styringsværktøjer - fx. åben lovmodel
Programmering i folkeskolen - Uddannelse

"Mere kærlighed - mindre pis"