This is a read only archive of pad.okfn.org. See the shutdown announcement for details.

OKFFI-OpenDemocracy
[Tämä pädi sijaitsi aiemmin osoitteessa http://fi.okfnpad.org/OKF-OpenDem ja muutti tänne 9.10.2013]

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OKF OPEN DEMOCRACY WORKING GROUP
kehittää ja edistää avoimen demokratian välineitä ja toimintamalleja
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tavoitteena on avoimen tiedon ja osallistumisen vaikuttavuuden lisääminen.Keväällä 2013 ryhmä käynnistää toimintansa 

Työryhmän koordinaattori
Raimo Muurinen
Yhteyshenkilö OKF hallituksessa 
Joonas Pekkanen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sisällysluettelo

1. KÄSITTEENMÄÄRITTELY 
2. TAPAAMISET
3. TOIMINTA
4. JÄSENET
5. REFERENSSEJÄ AVOIMESTA DEMOKRATIASTA


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. KÄSITTEENMÄÄRITTELY 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


RM: esitykset ja päätökset perustuvat avoimeen tietoon ja ovat itsessään esteettömässä muodossa avoimesti saatavilla verkossa. 


Avoimen demokratian tärkein kriteeri on se, että päätöksenteko on avointa. 

1. Esitykset perustuvat avoimeen tietoon.

2. Päätökset perustuvat avoimeen valmisteluun 

3. Päätökset julkaistaan (mahdollisimman vähällä viiveellä) avoimena tietona.

Avoimuus  tarkoittaa sitä, että tiedon saavutettavuudella tai osallistumiseen ei  ole tosiasiallisia esteitä. Kts. Open Definition http://opendefinition.org/

Käytännössä tiedon saavutettavuus ja osallistumismahdollisuus pitää järjestää tasa-arvoisesti kaikille asianosaisille.Avoimessa  demokratiassa kenellä tahansa on nykyistä edustuksellista mallia  realistisempi mahdollisuus osallistua päätösvalmistelukeskusteluun.  Avoimuus toteutetaan verkon avulla ja, se mahdollistaa perinteisen  yksisuuntaisen tiedottamisen sijaan monenkeskeisen viestinnän, joka on  hyvän ja aidon kansalaiskeskustelun luonnollinen malli. 

Keskustelu 11.3. Vanhan kuppilassa

-Juha Yrjölä avoimella demokratialla voi olla dimensioita, luokitusjärjestelmä (+1 mm. Sami Majaniemi)
-Taneli Heikka: voiko käsite koskettaa tai velvoittaa yrityksiä? 
-Sami Majaniemi: käsitettä on määritelty ensimmäisen kerran jo 2010-2011 http://wiki.mahdollista.fi/index.php/Avoin_demokratia

Avoimen demokratian sertifikaatti-keskustelua käytiin kesästä 2012 alkaen
https://docs.google.com/document/d/1XonKEnZJnh7VTeIpJbFwAxxxXDN348w3fQC_ngfS65s/edit


Lyhennetty avoimen demokratian kriteeristö (3.4.2013)

1. Päätökset tehdään vain hyvissä ajoin esitettyjen julkisten päätösesitysten perusteella
2. Päätöksien pohjana esitetty tieto lähdeviitataan ja/tai linkitetään avoimeen tietoon
3. Organisaatiolla on nimetty avoin päätösvalmistelun verkkoyhteisö(alusta)
4. Taloudellinen informaatio, kuten kirjanpito ja budjetit ovat avointa tietoa
5. Taloussuunnitteluprosessissa on avoin osallistumismahdollisuus
6. Sopimukset julkistetaan ajoissa ennen niiden voimaanastumista
7. Päätöksentekijöiden sidonnaisuudet ovat julkisia

(sisällöllinen ja tekninen muodollinen avoimuus)

OKF

1. Päätökset tehdään avoimen ja (kenen tahansa) muokattavissa olevan esityslistan pohjalta.(Milloin esityslista luodaan, kuka luo? Muutosten jäljittäminen onnistuu alustan omalla versiohistoriaominaisuudella)  

2. Yhdistyksen päätöksentekokäytännössä ei ole viittaus- tai linkitysvelvoitetta käytetyn tiedon osalta. 

3. Päätösvalmistelukeskusteluun käytetään avointa google plus -yhteisöä. (Onko linkitetty www-sivuilla?)

4. Reaaliaikainen budjetti on avoimena Holvi.com:issa. Sisällöllisesti budjettitieto koskee tällä hetkellä OKF Conventionia. Kirjanpitotieto ei ole verkossa avoimena. 

5. Taloussuunnitteluprosessi ei ole vakiintunut. Budjetti löytyy avoimesta google doc -kansiosta, mutta sitä ei ole linkitetty www-sivulta. Yhdistyksen vuosibudjetti ja Holvin OKF Convention -budjettitieto ovat eri asioita.

6. Yhdistyksellä ei ole käytäntöä sopimusten julkaisemisesta.

7. Yhdistyksellä ei ole käytäntöä päätöksentekijöiden sidosten julkisuudesta. 

Tamy

1. Päätökset tehdään päätöksentekijöille sähköisesti jaettavien esityslistojen perusteella. Esityslistat eivät ole avoimia, niitä ei voi hakea, muokata, kommentoida tai jakaa. Valmisteluprosessi on vastuutettu (sihteeristölle?) ja suljettu muilta, paitsi suhde. Agenda setting -oikeus ja valmistelu

2. 17.4. versio avoimen päätöksenteon kriteereiksi:

1. Päätökset tehdään avoimen esityslistan pohjalta, joka on ollut avoimena verkossa kaikille tarpeeksi kauan ja kaikki ovat voineet kommentoida yksittäisiä esityslistan asioita tai ehdottaa listalle uusia asiakohtia. RM ehdotuksia avoimen demokratian tunnusmerkeiksi

(Julkishallinnon) (päätöksenteko-)organisaatio..
 • päätöksenteon valmistelun verkkoyhteisö
 • organisaatiolla on päätösvalmistelukeskustelua varten avoin sosiaalisen median yhteisö
 • päätösasiakirjadata verkossa
 • talousdata verkossa
 • budjetit, tilinpäätökset, kirjanpito (tositteet) julkaistaan verkossa avoimena datana mahdollisimman reaaliaikaisesti
 • käyttää osallistuvaa budjetointia
 • organisaatio järjestää avoimia yleisötilaisuuksia organisaation talouden suunnitteluun
 • lisäksi taloussuunnitteluun voidaan tarjota verkkotyövälineitä (budjetointi, toteuman seuranta)
 • asianosaiset/yleisö/jäsenistö/kuntalaiset/kansalaiset päättävät veroasteen


 • -runsaasti  muitakin näkemyksiä nousi esiin keskustelussa, kaikkia ei ehditty  dokumentoida tähän. Sovittiin, että jatketaan määrittelykeskustelua  tässä dokumentissa, tässä kappaleessa. 

  Kun demokratia on avointa, se ei diskriminoi osallistujia. Osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuudet ovat siis samanlaisia maantieteellisestä, sosiaalisista, demografisista, taloudellisista, kielellisistä tai muista ominaisuuksista riippumatta. 

  Eroa nykyiseen käytännössä toteutuvaan edustukselliseen demokratiaan löytyy:
  -nykyistä järjestelmää luonnehditaan virkamiesvaltaiseksi (tiedon monopoli) -> julkisen tiedon avautuminen, avoin data, murtaa tiedon monopolin
  -nykyinen järjestelmän on puoluevetoinen, puolueet tekevät todellisuus suuret päätökset mm. valtion budjetista ja laeista -> vaikka puolueiden kannatus ja jäsenmäärä on tutkimusten mukaan pysynyt paikallaan tai laskenut  ->kansalaisaloitteet ja suora demokratia on haastanut puolueet ainoana vaikuttamiskanavana
  -puolueet toimivat johtonsa mukaan (puoluekuri), kun on ongelmia, joita puolueet keskenään tai puolueen sisällä ei voida ratkaista, ongelma on perinteisesti jäänyt ratkaisematta -> mm. kansalaisaloite tasa-arvoisesta avioliittolaista, suora demokratia murtaa tämän rakenteellisen ominaispiirteen / ongelman  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2. TAPAAMISET
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  HEL <3 DEV 
  https://www.facebook.com/events/257758511032599/
  Open Ahjo -tilaisuus
  13.6.2013 klo 16.30
  Kaupungintalo, Helsinki

  -ahjo ollut tuotannossa 2v
  -nyt on saatu kaikkeen päätöksentekoon yhtenäinen prosessi
  -vapunaatosta lähtien ollut kaupunginjohtajan päätökset netissä 
  -luottamushenkilöillä Kokoussovellus
  -salassa pidettävät asiat käyttöoikeuksien takana

  -valmisteluasiat eivät ole verkossa
  -kaupungin johto tunnistanut ongelman ja haluaa parantaa sitä
  -etenee syksyllä 

  -ahjossa on kokoushallintasovellus

  -sopimushallintasovellusta kehitetään kokonaan erillisenä prosessina, mutta siitä saattaa tulla integraatio ahjoon


  koko materiaali useita kymmeniä gigatavuja
  yksittäiset pdf:t voivat olla satoja megoja

  -skeemat saatavilla tarpeen mukaan
  -opendocument kuvailu-tiedot

  -ahjossa voi olla osoitteita, kaupunginosia, muttei älykästä paikkatietoa, esim koordinaatteja
  -on pitänyt yhdistää erikseen
  -dev.hel.fi/openahjo

  -polyfonialue 

  -lisenssiehdotus eu public license
  -jos tarve on kova niin bsd tai mit -pohjaista lisenssiä voidaan harkita 


  -issue agenda .. mitä jos esityslistan kohtaa halutaan muuttaa ? 

  -kaupunki tarvii jonkinlaisen GitHub-politiikan 

  dev.hel.fi/openahjo/doc/

  -kumppanikooderin todo -lista trellossa avoimeena


  -järjestelmässä on logi 
  -tallentaa muutokset 


  Open Helsinki
  helsinki-info.miku.cloudbees.net/index.html


  onko esli pöky kokous esli/pöytäkirja itemeilla uniikit selkokieliset urlit ? 


  Open Helsinki
  Hack at home


  make decisions transparent
  how somebody individual can get grips on what's happening in the decision-making

  -kieli on ongelma
  -tietoa ei löydy
  -tai menee aikaa sen etsimiseen

  -kaupunki on toiminut 1600-luvulta lähtien siilomaisesti, ja sillä on ollut perusteensa
  -nyt on meneillään murros asiakaslähtöiseksi

  -tapahtumalupa: arvio, 15 eri päätöksentekoinstanssia joutuu käymään läpi 

  Arabianranta
  Vallilanlaakson liikenne: tuleeko siihen kevyen liikenteen väylää vai ei 

  eri virastoissa tehtävän tiedotuksen yhtenäisyys päätöksentekodataan liittyen
  outi hermansin esimerkki ajokieltomerkistä kevyen liikenteen väylällä -kielto, joka ei kero onko se pysyvä vai kestääkö se kauan .. tai saati miksi siinä on kielto ..   OKF Open Democracy Avoimen päätösvalmistelun ideakahvit
  20.5. klo 9.30-11.30 
  Tampere
  http://fi.okfn.org/2013/05/10/avoimen-paatosvalmistelun-ideakahvit/

  Paikalla
  Raimo Muurinen
  Joonas Pekkanen
  Jouni Markkanen
  Seppo Säämäki
  Mikko Sulonen
  Terhi Meriläinen
  Markus Karppinen

  -Transparentzgesetz
  -SYY & Tamy Facebook-valmistelu
  -Tampere talousdata
  -Datan arkistointi, juridiikka: ongelmat

  #TTYY Wiki, Mikko Sulonen


  #Tampereen kokoomus, Jouni Markkanen


  #Akavan opiskelijavaltuuskkunta, Jouni Markkanen

  #Punakyna.net, Seppo Säämäki  Joonas Pekkanen
  Open ahjo, 

  Jouni Markkanen

  Terhi Meriläinen, Tamy


  OKF WG Day #2 17.4.2013
  https://www.facebook.com/events/123876187804072/

  Sirpa Korhonen
  Joonas Pekkanen
  Juha Yrjölä
  Aleksi Rossi
  Raimo Muurinen
  Karoliina Luoto
  Markus Petteri Laine


  päätösvalmistelun avoimuuden pilotointi- ja dokumentointi
  https://docs.google.com/document/d/1guhWH7o5B9pFEX0TvgUzLJIj4kUgYb70aN9dKJ81lSY/edit  Keskustelua  Skypepalaveri Pekkanen/Muurinen 28.3. klo 14.00

  -Vanhan kuppilassa sovittiin että tehdään työryhmän sivut (tehty) ja lähetetään kirje organisaatioille ym. toimijoille  (pohja alla)

  -Avoimen demokratian löylyissä 15.6.2012 keskusteltiin avoimen demokratian sertifikaatista. OD wg:n sivuilla on nyt käsitteenmäärittelyä ja kritereeitä avoimelle demokratialle. Sertifikaatti saattaa olla alkuun raskas lähestymistapa, kevyempi voisi olla checklist, josta organisaatiot voivat tarkistaa kuinka avoimia ovat. 

  -Joonas: Organisaatioiden avoimuutta on varmaan tutkittu paljon. Löytyisikö Suomesta toimija joka on tutkinut tätä. Rm: esim. Heikka, Siivonen, Wiberg, Kuutti, Transparency Finland ? Jos on jokin valmis teoria organisaatioiden avoimuudesta, tähän voisi viitata.

  Käytetäänkö nyt aikaa checklistin ja sen pohjalta tehdyn showroom -sivun tekemiseen vai uusien toimijoiden kutsumiseen.

  Checklistin rajaus: yhdistykset ja julkinen päätöksenteko / julkiset päätöksentekoelimet. 
  Unusual suspect: ely-keskukset, käyttävät julkista valtaa, mutta ovatko demokraattisia. 

  Action pointit: 

  avoimuusteoriakartoitus  (Joonas -> Alf Rehn), (Raimo -> Jarno Liski, Heikki Kuutti)

  kirjeen puhtaaksikirjoittaminen (Joonas)  (ping pääsiäisen jälkeen Raimo),  sen jälkeen lähetys

  vastaanottajajoukko (Done) 

  checklistin hiominen (Raimo, Sami Majaniemi myös mukaan) 

  päivän ohjelman tarkentmainen (Raimo, Joonas)

  OKF Working group day 17.4.
  Sitra, Itämerentori 2, Ruoholahti, Helsinki
  http://fi.okfnpad.org/working-group-day-april-2013  OKF Working group day 19.3.
  Sitra, Itämerentori 2, Ruoholahti, Helsinki

  http://fi.okfnpad.org/working-group-day-march-2013  MeetUp 6.3 ja 11.3.2013

  6.3. etänä klo 12-13  https://otavanopisto.adobeconnect.com/nettikansa

  11.3. livenä epämuodollinen illanistuminen Helsingissä, Vanhan kuppilassa

  Paikalla: Antti Poikola, Raimo Muurinen, Sami Majaniemi, Joonas Pekkanen, Juha Yrjölä, Aleksi Rossi

  Tilaisuudet ovat avoimia ja tarkoitettu kaikille kiinnostuneille.

  Tarkoitus: paitsi keskustella vapaamuotoisesti tekemisestä, laittaa myös asioita ylös: aiheina 


  Kuulumiset:


  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3. TOIMINTA
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Meneillään olevia työryhmään liittyviä projekteja:
  -  Open Helsinki (OpenAhjon rajapintojen päälle tehtävä palvelu, joka  yhdistää poliitikot, virkamiehet ja kansalaiset kaupungin asialistojen  ja päätösdatan ympärille)
  - Avoinvaltuusto.fi - Valtuustoaloitteiden nimienkeräysalusta (Erkki Perälän ehdotuksen pohjalta työstetty eteenpäin.
  -Avoimen päätösvalmistelun koulutus (suunnitteludokkari http://muistio.tieke.fi/tamy-avo ja mainos http://www.tamy.fi/paatosvalmistelu_avoimeksi ) RM tekemäsä. 
  -Verkkodemokratiaseuran avoin äänestysjärjestelmä 
  - Avoimen demokratian checklist

  -  Open Agendas - harmonisoitu rajapinta ja selailukäyttöliittymä  suomalaisten ja ulkomaalaisten kaupunkien päätöksentekoasiakirjoihin
  - America Speaks -- budjetin joukkoistaminen
  -osallistuvabudjetointi.fi ?  RM / Avanto ylläpitää

  -voisiko Kansan muisti olla?
  -Datavaalit? 
  -AM?


  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4. JÄSENET
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Yhteystietonsa  ovat jättäneet OKF Conventionissa tai suoraan tähän pädiin allaolevat  henkilöt. Lisää yhteystietosi alle, jos haluat kuulua Open Knowledge  Finland:n Open Democracy -työryhmään.

  Pekka Koponen
  pekka.koponen@forumvirium.fi

  Miska Knapek
  miska@knapek.org
  050-320-2616
  twitter: @miskaknapek
  skype: mknapek

  Elias Aarnio        
  elias.aarnio@gmail.com

  Juuso Parkkinen
  juuso.parkkinen@gmail.com

  Joonas Pekkanen
  joonas.pekkanen@avoinministerio.fi
  050-5846800
  twitter: @joonaspekkanen
  skype: joonas_pekkanen
  http://www.facebook.com/joonaspekkanen

  Esa Heiskanen
  heiskasen.esa@gmail.com 
  0400461660
  twitter: @esaheiskanen
  fb: http://www.facebook.com/esa.heiskanen

  Raimo Muurinen
  raimo.muurinen@gmail.com
  044-5777 574
  twitter: ra__mu

  Sami Majaniemi
  sami.majaniemi (at) thl.fi
  046-5824914

  Aleksi.Rossi@avoinministerio.fi
  040-704 7009, @AlekRossi
  skype: naleksi80
  http://www.facebook.com/aleksirossi

  Antti Halonen
  antti.halonen@finnish-institute.org.uk
  @ajhalo

  Juha Yrjölä
  juha.yrjola@iki.fi
  050-3066955

  Jani Turunen
  turunen.jani@gmail.com
  0503386420
  skype: janiturunen
  twitter: randommman

  Petri Kola
  petri.kola@gmail.com
  0401626525

  Jarkko Moilanen
  jarkko.moilanen@hermia.fi
  twitter: @kyyberi

  Otso Kivekäs
  otso.kivekas@iki.fi
  044-3336338
  twitter: @OtsoKivekäs

  Leena Romppainen
  leena.romppainen@iki.fi
  040 590 3031
  twitter: @Droidynen

  Inari Penttilä
  inari.penttila@hel.fi
  0451380285

  Aleksi Neuvonen
  aleksi.neuvonen@demos.fi
  050 5344241
  twitter: @leksis

  Jaakko Korhonen 
  jaakko.korhonen@gmail.com
  0503285285
  twitter: @jaakkokorhonen

  Joona Lehtomäki
  joona.lehtomaki@gmail.com
  0408269069
  twitter: @jlehtoma

  Janne P. Hukkinen (päätösten avoin valmistelu)
  Palautevirta@Hukkinen.JP
  http://twitter.com/Hukkinen
  http://www.hukkinen.jp/PALAUTEVIRTA
  http://fb.com/palautevirta
  http://twitter.com/palautevirta
  skype: hukkinen

  Peter Tattersall
  peter@hahmota.fi
  050 5115 337

  Eero Tiainen
  tiainen.e@gmail.com
  0407011457

  Karoliina Luoto
  karoliina.luoto@gmail.com
  040 765 8504

  Markus Petteri Laine
  MarkusPetteriLaine@gmail.com
  +358458990700


  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Kutsuviesti OKF Convention working day 17.4. , checklistin round table -tapaaminen

  ver2

  Open Knowledge Finland -verkoston Open Democracy  -työryhmän http://fi.okfn.org/wg/opendemocracy/ tarkoituksena on verkostoida osallistumisen, demokratian ja päätöksenteon kehittämisestä kiinnostuneita toimijoita. Tavoitteena on mahdollistaa yhteistyö uusien toimintatapojen edistämiseksi ja kokemusten jakaminen.

  OKF -verkoston yhteinen nimittäjä on tiedon avoimuus. Sitä mukaellen, olen laatinut pohjaehdotuksen vielä vakiintumattomalle avoimen demokratian käsitteelle, johon voi tutustua työryhmän sivuilla.

  Etsimme  nyt sellaisia organisaatioita, jotka jo toteuttavat avointa demokratiaa  omassa toiminnassaan ja haluavat julkilausua sen. Keräämme sivullemme listan näistä toimijoista ja olemassaolevista käytännöistä, kokemusten jakamiseksi eteenpäin ja edistämään keskinäistä vuorovaikutusta.

  Katso  tästä kuulutus avoimen demokratian toimijoiden etsimiseksi. (teen  kuulutuksen omaksi okfn.org -sivuksi / blogipostaukseksi )
  //  pitäisikö olla organisaatio johdon  tietynlainen sitoutuminen julkilausuntoon, yhden organisaation sisäisen  demokratia-aktiivin kanta ei riittäisi. Esim. OKF:ssä,  Verkkodemokratiaseurassa, Kamussa ja AM:ssä tämä päätös syntyisi varmaan  helposti, muualla se pistäisi organisaatiot keskustelemaan ja  miettimään asiaa vähän enemmän, joka olisi itse asiassa hyvästä.

  Open Knowledge Finlandin seuraava työryhmäpäivä järjestetään x huhtikuuta. -> pidetään tapaaminen, listataan toimijat ja projektit OD WG -sivulle. 


  Keskustelua käydään ryhmässä https://www.facebook.com/groups/OpenDemocracyFinland/   Kuulutus avoimen demokratian 
  Viestin vastaanottajajoukko (62 nimeä)

  Sami Majaniemi
  Aleksi Rossi
  Antti Halonen
  Juha Yrjölä
  Jani Tuurnen
  Petri Kola
  Jarkko Moilanen
  Otso Kivekäs
  Leena Romppainen
  Inari Penttilä
  Aleksi Neuvonen
  Jaakko Korhonen
  Joona Lehtomäki
  Janne P Hukkinen
  Peter Tattersall
  Eero Tiainen
  Erkki Perälä
  Nanna Sumuvuori
  Jaana Huhta
  Outi Kuittinen
  Roope Mokka
  Jouni Markkanen
  Jari Järvenpää
  Terhi Meriläinen
  Anni Heinilä
  Anne Soinsaari
  Emma Hannonen
  Sini Korpinen
  Milla Halme
  Jiri Räsänen
  Oras Tynkkynen
  Lauri Kangasniemi
  Jarno Liski
  Heikki Kuutti
  Kari Hintikka
  Jarmo Rinne
  Jukka Huhtamäki
  Olli-Poika Parviainen
  Harri Kivistö
  Heikki Sairanen
  Jaakko Stenhäll
  Seppo Säämäki
  Antti Koskimaa
  Emilia Olkanen
  Antti Poikola
  Juha Huuskonen
  Markus Wikholm
  Ville Meloni
  Karoliina Luoto
  Karoliina Jarenko
  Riku Siivonen
  Taneli Heikka
  Terhi Meriläinen
  Anni Heinilä
  Anne Soinsaari
  Emma Hannonen
  Sini Korpinen
  Milla Halme
  Jiri Räsänen
  Niklas Wilhelmsson
  Sari Aalto-Matturi
  (Raimo Muurinen)
  (Joonas Pekkanen)
  Markus Petteri Laine

  Organisaatiot

  Forum Virium Helsinki
  Chydenius-säätiö
  Transparency Suomi
  Ylioppilaskunnat
  Otus
  Nuorisovaltuustot
  Lukiolaiset
  AMK-opiskelijakunnat
  Oikeusministeriö demokratiaverkosto
  Demos Helsinki
  Demo Finland
  Avoin ministeriö
  Verkkodemokratiaseura
  Kansan muisti
  Järjestödemokratia-hanke
  Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANE
  Amnesty International
  Kuntien Tiera
  Suomen valtiotieteellinen yhdistys
  Deliberatiivisen demokratian seura
  Avoin hallinto / OGP
  Avoimen tiedon ohjelma
  Sitra 

  Karoliina aloitti keräämään hyvin käytännöllisiä esimerkkejä avoimesta demokratiasta, ajatuksena tehdä niistä esim. yhden sivun blogi rivivirkamiesten ja -päättäjien käyttöön jotka ovat kiinnostuneita avoimesta demokratiasta: http://muistio.tieke.fi/YRkH483Cwa

  Avoimen demokratian tapaamiset, Tampere

  kutsulista

  Jouni Markkanen
  Seppo Säämäki
  Antti Koskimaa
  Veli (vihr.)
  Heikki Sairanen
  Terhi Meriläinen
  Anni Heinilä
  Anne Soinsaari
  Jari Järvenpää
  Lauri Kangasniemi
  Jesse Oikarinen
  Lauri Koponen
  Sanna Marin
  Eetu Vainio
  Joel Rouvinen
  TTYY p-sihteeri
  Tamy p-sihteeri
  Olli Herranen
  Emilia Olkanen
  Tuure Pitkänen
  Oras Tynkkynen
  Sofia Vikman
  Tiina Elovaara
  Tiina Heikkilä
  Veera Kaleva
  Kimmo Hokkanen
  Ilpo Puhakka
  Sanna Sevänen
  Riina-Leena Pulkkinen
  Ilkka Tiensuu
  Henna Kuivalainen


  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5. ESIMERKKEJÄ AVOIMESTA DEMOKRATIASTA
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Seuraavassa esimerkkejä avoimesta demokratiassa tai siihen liittyvästä toiminnasta: 
  http://www.mehr-demokratie.de/
  http://www.youtube.com/watch?v=4uJOjh5QBgA
  Luottamushenkilöiden tai viranomaisten päätösprosessien visualisointi

  diaarinumeroiden reaaliaikainen seuranta 
  -open ahjo, helsinki
  -helsinkikanava
  -otakantaa
  -valma, tampere
  -jyväskylä, ktweb 
  -turku, avoin joutsen

  -working group day, 4.11. @ yle

  -juha yrjölä
  -jaakko korhonen
  -raimo muurinen
  -aki kekäläinen
  -jaakko ryynänen 
  -am
  -petri kola

  -sami kallinen

  -semanttinen haku olemassa